வாழ்க தமிழ்!

Friday, May 29, 2015

ஆழ்வார் பாசுரங்களில் அறிவியல்! By புலவர் கி.கிருஷ்ணசாமி

அறிவியல் அறிஞர் ஜெகதீச சந்திரபோசும் மேல்நாட்டு அறிவியல் மேதைகளும் மரம், செடி, கொடிகளுக்கு உயிர் உண்டு என்பதையும், அவை இனிமையான இசை கேட்டு உறங்கும், வளரும் என்பதையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஆனால், இவர்களுக்கு முன்பே, தொல்காப்பியர் மரம், செடி, கொடிகளுக்கு உயிர் உள்ளதென்றும், ஓரறிவுயிரானது உடம்பினால் மட்டும் அறியும் என்பதை ""ஓரறிவதுவே உற்றறி வதுவே'' (தொல்.மரபியல்-27) என்றும், ஓரறிவுயர் யாவை என்பதை ""புல்லும் மரனும் ஓரறிவினவே'' (சூத்திரம் 28) என்றும் கூறியுள்ளார்.
ஆழ்வார்கள் பாசுரங்கள் சிலவற்றில் அறிவியல் தொடர்பான செய்திகள் பல உள்ளன. திருமங்கையாழ்வார், திருக்கோவலூர் என்னும் தலத்தைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். திருக்கோவலூரில் அழகான சோலைகள் உள்ளன. அச்சோலைகளில் கோங்கு, சுரபுன்னை, குரவம் ஆகிய மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. அம்மலர்களில் தேன் உண்ணும் வண்டுகள் ஒலிக்கும் இசை கேட்டு அருகில் வயலிலுள்ள கரும்புகள் உறங்கும் என்றும், அவை இசையால் வளரும் என்றும் பெரிய திருமொழியில் பாடியுள்ளார்.

""கோங்கு அரும்பு சுரபுன்னை குரவுஆர் சோலைக்
குழாம் வரிவண்டு இசைபாடும் பாடல் கேட்டுத்
தீங் கரும்பு கண் வளரும் கழனி சூழ்ந்த
திருக்கோவலூர் அதனுள் - கண்டேன் நானே''
(பெ.தி-1141)

மரங்களின் இனமான கரும்பு, வண்டின் குழாம்கள் பாடும் இசைக்கு உறங்குவதுடன் இசையால் வளரும் என்கிறார்.
ஆண்டாள் தம் திருப்பாவையில், மழை பொழிவதைப் பாடுகையில், "மழைக்கு அதிபதியான வருணதேவா, நீ சிறிதும் ஒளிக்காமல் கடலில் புகுந்து நீரை எடுத்து ஆகாயத்தில் பரவி, ஊழிக்காலத்திலும் அழியாத திருமாலின் கரிய மேனியைப்போல் கறுத்து, வலிமையான தோள்களை உடைய பத்மநாபனின் வலக்கையில் உள்ள சக்கரத்தைப்போல் மின்னலை உண்டாக்கி, இடக்கையில் உள்ள வலம்புரிச் சங்குபோல் ஒலித்து, சங்கு சக்கரத்திற்குச் சிறிதும் தாளாத சார்ங்கம் என்னும் வில்லில் இருந்து இராமாவதாரத்தில் அம்பு மழை பொழிவதுபோல் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு மழை பொழிய வேண்டும்' என்று வருணனை வேண்டி ""ஆழி மழைக் கண்ணா! ஒன்று நீ கைகரவேல் / ஆழியுள் புக்கு, முகந்து கொடு ஆர்த்தேறி'' (பா-4) என்று பாடியுள்ளார்.
மேகம் கடலில் புகுந்து தண்ணீரைக் குடித்து வானிலிருந்து மழை பொழியும் என்றும், மேகம் முகந்த கடல் தண்ணீரில் உள்ள உப்பை நீக்கி இனிமையான சுவை தரும் நீரை மழையாகப் பொழிந்து உயிரினங்களைக் காக்கும் என்றும் பாடியுள்ளார்.
மேகம் கடலில் புகுந்து தண்ணீரைக் குடித்து மழையாகப் பொழிவதை ஆங்கிலேய அறிவியல் மேதைகள், மேனாட்டு அறிவியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்துச் சொல்வதற்கு முன்பே இவ்வரிய அறிவியல் உண்மையை ஆண்டாள் பாடியுள்ளார்.
பாமரன்  /  at  7:44 AM  /  கருத்துரை இடுக

அறிவியல் அறிஞர் ஜெகதீச சந்திரபோசும் மேல்நாட்டு அறிவியல் மேதைகளும் மரம், செடி, கொடிகளுக்கு உயிர் உண்டு என்பதையும், அவை இனிமையான இசை கேட்டு உறங்கும், வளரும் என்பதையும் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஆனால், இவர்களுக்கு முன்பே, தொல்காப்பியர் மரம், செடி, கொடிகளுக்கு உயிர் உள்ளதென்றும், ஓரறிவுயிரானது உடம்பினால் மட்டும் அறியும் என்பதை ""ஓரறிவதுவே உற்றறி வதுவே'' (தொல்.மரபியல்-27) என்றும், ஓரறிவுயர் யாவை என்பதை ""புல்லும் மரனும் ஓரறிவினவே'' (சூத்திரம் 28) என்றும் கூறியுள்ளார்.
ஆழ்வார்கள் பாசுரங்கள் சிலவற்றில் அறிவியல் தொடர்பான செய்திகள் பல உள்ளன. திருமங்கையாழ்வார், திருக்கோவலூர் என்னும் தலத்தைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். திருக்கோவலூரில் அழகான சோலைகள் உள்ளன. அச்சோலைகளில் கோங்கு, சுரபுன்னை, குரவம் ஆகிய மலர்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. அம்மலர்களில் தேன் உண்ணும் வண்டுகள் ஒலிக்கும் இசை கேட்டு அருகில் வயலிலுள்ள கரும்புகள் உறங்கும் என்றும், அவை இசையால் வளரும் என்றும் பெரிய திருமொழியில் பாடியுள்ளார்.

""கோங்கு அரும்பு சுரபுன்னை குரவுஆர் சோலைக்
குழாம் வரிவண்டு இசைபாடும் பாடல் கேட்டுத்
தீங் கரும்பு கண் வளரும் கழனி சூழ்ந்த
திருக்கோவலூர் அதனுள் - கண்டேன் நானே''
(பெ.தி-1141)

மரங்களின் இனமான கரும்பு, வண்டின் குழாம்கள் பாடும் இசைக்கு உறங்குவதுடன் இசையால் வளரும் என்கிறார்.
ஆண்டாள் தம் திருப்பாவையில், மழை பொழிவதைப் பாடுகையில், "மழைக்கு அதிபதியான வருணதேவா, நீ சிறிதும் ஒளிக்காமல் கடலில் புகுந்து நீரை எடுத்து ஆகாயத்தில் பரவி, ஊழிக்காலத்திலும் அழியாத திருமாலின் கரிய மேனியைப்போல் கறுத்து, வலிமையான தோள்களை உடைய பத்மநாபனின் வலக்கையில் உள்ள சக்கரத்தைப்போல் மின்னலை உண்டாக்கி, இடக்கையில் உள்ள வலம்புரிச் சங்குபோல் ஒலித்து, சங்கு சக்கரத்திற்குச் சிறிதும் தாளாத சார்ங்கம் என்னும் வில்லில் இருந்து இராமாவதாரத்தில் அம்பு மழை பொழிவதுபோல் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு மழை பொழிய வேண்டும்' என்று வருணனை வேண்டி ""ஆழி மழைக் கண்ணா! ஒன்று நீ கைகரவேல் / ஆழியுள் புக்கு, முகந்து கொடு ஆர்த்தேறி'' (பா-4) என்று பாடியுள்ளார்.
மேகம் கடலில் புகுந்து தண்ணீரைக் குடித்து வானிலிருந்து மழை பொழியும் என்றும், மேகம் முகந்த கடல் தண்ணீரில் உள்ள உப்பை நீக்கி இனிமையான சுவை தரும் நீரை மழையாகப் பொழிந்து உயிரினங்களைக் காக்கும் என்றும் பாடியுள்ளார்.
மேகம் கடலில் புகுந்து தண்ணீரைக் குடித்து மழையாகப் பொழிவதை ஆங்கிலேய அறிவியல் மேதைகள், மேனாட்டு அறிவியல் அறிஞர்கள் கண்டுபிடித்துச் சொல்வதற்கு முன்பே இவ்வரிய அறிவியல் உண்மையை ஆண்டாள் பாடியுள்ளார்.

0 கருத்து(கள்):

அரங்கேற்றுக் காதையில் அறிவியல் தொழில்நுட்பம்! By முனைவர் க.மோகன்

தமிழர்கள் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்தவர்களாகவும் மதிநுட்பம் வாய்ந்தவர்களாகவும் இருந்துள்ளனர். நாடகக்கலை தமிழ்நாட்டில் மிகப் பழங்காலத்திலிருந்தே வளர்க்கப்பட்டது. நடிப்பை மட்டும் கொள்ளாமல், நாடக அரங்கு அமைக்கின்ற தொழிற்நுட்பங்களையும் அறிந்து வைத்திருந்தனர். அத்தகைய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகார, அரங்கேற்றுக் காதையில்
(95-113) விரிவாக விளக்கியுள்ளார்.
சிற்ப நூல்களில் வல்லவர்களாகிய செயிற்றியனார், பரத சேனாபதியார், மதிவாணனார் போன்றோர் எழுதியுள்ள நூல்களின் அடிப்படையில், நாடக அரங்கம் அமைப்பதற்குரிய இடத்தைத் தேர்தெடுத்து, பொதியமலை போன்ற மலைகளில் வளர்ந்துள்ள மூங்கிலில் ஒரு கணுவுக்கும், மற்றொரு கணுவுக்கும் ஒரு சாண் இடைவெளியிருக்கும் மூங்கிலை இருபத்து நான்கு பெருவிரல் அளவுகோலாக நறுக்கி எடுத்துக்கொண்டு, ஏழுகோல் அகலமுடையதாகவும், எட்டுக்கோல் நீளமுடையதாகவும், தரையிலிருந்து ஒரு கோல் உயரமுடையதாகவும் அரங்கு அமையும்.
அரங்கின் உயரம் அரங்கின் பலகையிலிருந்து மேற்பலகையாகிய உத்திரப் பலகை நாலுகோல் உயரத்திலிருக்கும். உள்ளே போகவும், வெளியே வரவும் ஏற்ற வாயில்கள் இரண்டும் அழகாக அமைக்கப் பெற்றிருக்கும். அரங்கின் மேல்நிலையில் நால்வகை வருணத்தார் படம் எழுதப் பெற்றிருக்கும். அரங்கிலுள்ள தூண்களின் நிழல் அரங்கில் விழாதபடி பொருத்தமான நிலையில் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
மூன்று வகையான திரைச்சீலைகள் அமையும். திரைச்சீலைக்கு "எழினி' என்று பெயர். நாடக அரங்கில் அமைக்கப்படும் எழினி மூன்று வகைப்படும். அவை ஒருமுக எழினி, பொருமுக எழினி, கரந்துவரல் எழினி எனப்படும். இடத்தூணிலிருந்து வலப்பக்கத்துச் செல்லும் ஒருமுகத் திரைச்சீலை (ஒருமுக எழினி), இருபக்கமிருந்து வரும் பொருமுகத் திரைச்சீலை (பொருமுக எழினி), மேலிருந்து கீழ்நோக்கி வரும் மறைந்திருக்கும் திரைச்சீலை. இவ்வாறாக மூன்று திரைச்சீலைகள் நாடக அரங்கில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
மேல் விதானத்தில் ஓவியங்கள் அழகுபெற வரையப் பெற்றிருக்கும். முத்துக்களாலான மாலைகள், சரியும், தூக்கும், சில தொங்கவிடப் பெற்றிருக்கும். இவ்வாறு புதுமைகள் பல அமைந்த அரிய தொழில்நுட்பத்துடன் நாடக அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டன. இதனை அழகுடன் விளக்கியுள்ளார் இளங்கோவடிகள். பாடல் வருமாறு:

எண்ணிய நூலோர் இயல்பினில் வழாஅது
மண்ணகம் ஒருவழி வகுத்தனர் கொண்டு
புண்ணிய நெடுவரைப் போகிய நெடுங்கழைக்
கண்ணிடை ஒருசாண் வளர்ந்தது கொண்டு
நூல்நெறி மரபின் அரங்கம் அளக்கும்
கோல் அளவு இருபத்து நால்விர லாக
எழுகோல் அகலத்து எண்கோல் நீளத்து
ஒருகோல் உயரத்து உறுப்பின தாகி
உத்திரப் பலகையோடு அரங்கின் பலகை
வைத்த இடைநிலம் நாற்கோ லாக
ஏற்ற வாயில் இரண்டுடன் பொலியத்
தோற்றிய அரங்கின் தொழுதனர் ஏத்தப்
பூதரை எழுதி, மேல்நிலை வைத்துத்
தூண்நிழல் புறப்பட மாண்விளக்கு எடுத்தாங்கு
ஒருமுக எழினியும் பொருமுக எழினியும்
கரந்துவரல் எழினியும் புரிந்துடன் வகுத்தாங்கு
ஓவிய விதானத்து உரைபெறு நித்திலத்து
மாலைத் தாமம் வளையுடன் நாற்றி
விருந்துபடக் கிடந்த அரும்தொழில் அரங்கத்து!

-முனைவர் க.மோகன்
பாமரன்  /  at  7:35 AM  /  கருத்துரை இடுக

தமிழர்கள் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்தவர்களாகவும் மதிநுட்பம் வாய்ந்தவர்களாகவும் இருந்துள்ளனர். நாடகக்கலை தமிழ்நாட்டில் மிகப் பழங்காலத்திலிருந்தே வளர்க்கப்பட்டது. நடிப்பை மட்டும் கொள்ளாமல், நாடக அரங்கு அமைக்கின்ற தொழிற்நுட்பங்களையும் அறிந்து வைத்திருந்தனர். அத்தகைய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தை இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகார, அரங்கேற்றுக் காதையில்
(95-113) விரிவாக விளக்கியுள்ளார்.
சிற்ப நூல்களில் வல்லவர்களாகிய செயிற்றியனார், பரத சேனாபதியார், மதிவாணனார் போன்றோர் எழுதியுள்ள நூல்களின் அடிப்படையில், நாடக அரங்கம் அமைப்பதற்குரிய இடத்தைத் தேர்தெடுத்து, பொதியமலை போன்ற மலைகளில் வளர்ந்துள்ள மூங்கிலில் ஒரு கணுவுக்கும், மற்றொரு கணுவுக்கும் ஒரு சாண் இடைவெளியிருக்கும் மூங்கிலை இருபத்து நான்கு பெருவிரல் அளவுகோலாக நறுக்கி எடுத்துக்கொண்டு, ஏழுகோல் அகலமுடையதாகவும், எட்டுக்கோல் நீளமுடையதாகவும், தரையிலிருந்து ஒரு கோல் உயரமுடையதாகவும் அரங்கு அமையும்.
அரங்கின் உயரம் அரங்கின் பலகையிலிருந்து மேற்பலகையாகிய உத்திரப் பலகை நாலுகோல் உயரத்திலிருக்கும். உள்ளே போகவும், வெளியே வரவும் ஏற்ற வாயில்கள் இரண்டும் அழகாக அமைக்கப் பெற்றிருக்கும். அரங்கின் மேல்நிலையில் நால்வகை வருணத்தார் படம் எழுதப் பெற்றிருக்கும். அரங்கிலுள்ள தூண்களின் நிழல் அரங்கில் விழாதபடி பொருத்தமான நிலையில் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.
மூன்று வகையான திரைச்சீலைகள் அமையும். திரைச்சீலைக்கு "எழினி' என்று பெயர். நாடக அரங்கில் அமைக்கப்படும் எழினி மூன்று வகைப்படும். அவை ஒருமுக எழினி, பொருமுக எழினி, கரந்துவரல் எழினி எனப்படும். இடத்தூணிலிருந்து வலப்பக்கத்துச் செல்லும் ஒருமுகத் திரைச்சீலை (ஒருமுக எழினி), இருபக்கமிருந்து வரும் பொருமுகத் திரைச்சீலை (பொருமுக எழினி), மேலிருந்து கீழ்நோக்கி வரும் மறைந்திருக்கும் திரைச்சீலை. இவ்வாறாக மூன்று திரைச்சீலைகள் நாடக அரங்கில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.
மேல் விதானத்தில் ஓவியங்கள் அழகுபெற வரையப் பெற்றிருக்கும். முத்துக்களாலான மாலைகள், சரியும், தூக்கும், சில தொங்கவிடப் பெற்றிருக்கும். இவ்வாறு புதுமைகள் பல அமைந்த அரிய தொழில்நுட்பத்துடன் நாடக அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டன. இதனை அழகுடன் விளக்கியுள்ளார் இளங்கோவடிகள். பாடல் வருமாறு:

எண்ணிய நூலோர் இயல்பினில் வழாஅது
மண்ணகம் ஒருவழி வகுத்தனர் கொண்டு
புண்ணிய நெடுவரைப் போகிய நெடுங்கழைக்
கண்ணிடை ஒருசாண் வளர்ந்தது கொண்டு
நூல்நெறி மரபின் அரங்கம் அளக்கும்
கோல் அளவு இருபத்து நால்விர லாக
எழுகோல் அகலத்து எண்கோல் நீளத்து
ஒருகோல் உயரத்து உறுப்பின தாகி
உத்திரப் பலகையோடு அரங்கின் பலகை
வைத்த இடைநிலம் நாற்கோ லாக
ஏற்ற வாயில் இரண்டுடன் பொலியத்
தோற்றிய அரங்கின் தொழுதனர் ஏத்தப்
பூதரை எழுதி, மேல்நிலை வைத்துத்
தூண்நிழல் புறப்பட மாண்விளக்கு எடுத்தாங்கு
ஒருமுக எழினியும் பொருமுக எழினியும்
கரந்துவரல் எழினியும் புரிந்துடன் வகுத்தாங்கு
ஓவிய விதானத்து உரைபெறு நித்திலத்து
மாலைத் தாமம் வளையுடன் நாற்றி
விருந்துபடக் கிடந்த அரும்தொழில் அரங்கத்து!

-முனைவர் க.மோகன்

0 கருத்து(கள்):

காப்புரிமை © 2013 தமிழ்மொழி - தமிழால் நாமும் நம்மால் தமிழும் பயனுற வேண்டும் இத்தளத்தை நிர்வாகிப்பது தமிழ்மொழி.வலை
. சேவை வழங்குநர் பிளாக்கர்.